تابا

مرکز جامع تصویر برداری  پزشکی و رادیولوژی مداخله ای


جهت دریافت فایل جواب خدمات انجام شده لطفا شماره پذیرش مندرج در برگ پذیرش خود را وارد کنید

 

 
 

 

نرم افزار مدیریت مراکز تصویربرداری پزشکی (RIS) شرکت فناوری اطلاعات مصباح نور